06.03.2022 14:22:13

Правила за играта “Naomi Campbell Giveaway”

Правила за играта “Naomi Campbell Giveaway”

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името “Naomi Campbell Giveaway”.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само до адреси на територията на Република България.

Период на провеждане на играта: 06.03.2022г. до 13.03.2022г. Победителят ще бъде изтеглен и обявен на 14.03.2022г.

Съдържанието на тези правила е достъпно на сайта на Orbico Beauty Bulgaria https://beautyoutlet.bg/blog в периода на провеждане на играта.

 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
 2. Организатор на играта.

Играта се организира от „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, ул.“Челопешко шосе“ 24, с ЕИК: 131012382, наричано по-долу Организатор.

 1. Участници в играта.

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. Лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, могат да участват в играта само с одобрението на своите родители. С предприемането на действия за участие в играта, лицето потвърждава, че е получило необходимото одобрение.

В играта не могат да участват юридически лица.

В играта не могат да участват служители на Организатора, както и техни съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

 1. Участието в играта не е обвързано с покупка, нито изисква даването на какъвто и да е залог, покупка на билет или на талон за участие.
 2. Условия на участие:

Играта се провежда в Instagram профила на Орбико Бюти България (@orbicobeautybulgaria).

За да вземе участие, потребителят трябва да изпълни следните изисквания: да последва Instagram страницата на Орбико Бюти България @orbicobeautybulgaria, да отбележи свой приятел в коментарите и да хареса 3 снимки от Instagram страницата @orbicobeautybulgaria.

Един участник може да участва с неограничен брой коментари.

След края на периода на играта чрез жребий ще бъде изтеглен един победител, който ще спечели 1 брой Naomi Campbell Here To Shine 30 мл. Общият брой на наградите е 1.

 1. Имената на победителя ще бъдат обявени в стори на Instagram профила на Orbico Beauty на 14.03.2022 г.
 2. Участникът, който е обявен за печеливш, трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение в Instagram профила на Орбико Бюти (@orbicobeautybulgaria), като му предостави трите си имена, адрес за доставка, както и телефон за контакт в 7 дневен срок, след обявяване на имената му.

В случай, че печелившия участник не е навършил 18 години, в срока по предходното изречение негов родител или попечител трябва да предостави на Организатора по имейл, посредством пощенска или куриерска услуга или на място в офиса на Организатора писмена декларация, съдържаща изрично одобрение за получаване на наградата от непълнолетното лице.

Ако в този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на спечелената от участника награда (включително изискуемата декларация за одобрение на получаването на наградата, ако е приложимо), спечелилият губи правото си да я получи.

 1. Наградата ще бъде изпратена в срок до 10 дни от получаване на данните на спечелилия участник по посочения в т.4 начин.
 2. Организаторът има задължение да се грижи за сигурността на личните данни на участниците, като прилага утвърдени правила и процедури за осъществяване на тази сигурност.

С участието си в играта участникът дава съгласието си за обработка на личните му данни. Организаторът поема задължение да обработва предоставените лични данни само и единствено по повод и във връзка с участието в играта.

Предоставените лични данни могат да бъдат предоставяни на подизпълнител, като например куриер за изпращане на награда на адреса, посочен от спечелилия участник. Събраните лични данни не се предоставят на трета страна – държава, която не е член на ЕС и ЕИП.

Организаторът не използва системи, които вземат автоматизирани решения за участниците, включително тяхното профилиране.

Всички лични данни, събрани в хода на играта, се съхраняват за срока на играта и за период от 30 дни след края ѝ, след което ще бъдат унищожени. Личните данни на спечелилия участник се пазят за срок от 30 дни.

 1. Всеки участник има право по всяко време да заяви в писмен вид със съобщение, изпратено във Facebook профила на Orbico Beauty Bulgaria или Инстаграм профила @orbicobeautybulgaria отказ от по-нататъшно участие в играта.
 2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.     

ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която участниците участват в играта.
 2. Организаторът не носи отговорност за изгубени или недостигнали до него коментари, лични съобщения и/или последвания на профила по т. 2 по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.
 3. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи условията за участие в играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.
 4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в същата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

 1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.
 2. С участието си в играта всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, декларира, че отговаря на условията за участие, както и доброволно дава съгласието си за обработване на личните му данни от Организатора за целите на организираната игра.
 3. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта на Orbico Beauty Bulgaria https://beautyoutlet.bg/blog. Промените не засягат правата на лицата, които вече са взели участие в играта.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Аромати

Аромати

Правила за играта “Naomi Campbell Giveaway”

Правила за играта “Naomi Campbell Giveaway”

Правила за играта “Naomi Campbell Giveaway”ОБЩИ УСЛОВИЯИграта се организира под името “Naomi Campbell Giveaway”.Играта се организира и провежда на бъл Правила за играта “Naomi Campbell Giveaway”ОБЩИ УСЛОВИЯИграта се организира под името “Naomi Campbell Giveaway”.Играта се организира и провежда на бъл 2022-03-06T14:22:13+02:00 Правила за играта “Naomi Campbell Giveaway”

<p class="text-aligncenter"><strong>Правила за играта &ldquo;Naomi Campbell Giveaway&rdquo;</strong></p> <ol> <li>ОБЩИ УСЛОВИЯ</li> </ol> <p>Играта се организира под името&nbsp;<strong>&ldquo;Naomi Campbell Giveaway&rdquo;.</strong></p> <p>Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само до адреси на територията на Република България.</p> <p>Период на провеждане на играта:&nbsp;<strong>06.03.2022г. до&nbsp;13.03.2022г.&nbsp;</strong>Победителят ще бъде изтеглен и обявен на&nbsp;<strong>14.03.2022г.</strong></p> <p>Съдържанието на тези правила е достъпно на сайта на Orbico Beauty Bulgaria https://beautyoutlet.bg/blog в периода на провеждане на играта.</p> <ol> <li>ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА</li> <li>Организатор на играта.</li> </ol> <p>Играта се организира от &bdquo;ОРБИКО БЪЛГАРИЯ&ldquo; ЕООД, гр. София, ул.&ldquo;Челопешко шосе&ldquo; 24, с ЕИК: 131012382, наричано по-долу Организатор.</p> <ol> <li>Участници в играта.</li> </ol> <p>В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. Лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, могат да участват в играта само с одобрението на своите родители. С предприемането на действия за участие в играта, лицето потвърждава, че е получило необходимото одобрение.</p> <p>В играта не могат да участват юридически лица.</p> <p>В играта не могат да участват служители на Организатора, както и техни съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.</p> <p>III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.</p> <ol> <li>Участието в играта не е обвързано с покупка, нито изисква даването на какъвто и да е залог, покупка на билет или на талон за участие.</li> <li>Условия на участие:</li> </ol> <p>Играта се провежда в Instagram профила на Орбико Бюти България (@orbicobeautybulgaria).</p> <p>За да вземе участие, потребителят трябва да изпълни следните изисквания: да последва Instagram страницата на Орбико Бюти България @orbicobeautybulgaria, да отбележи свой приятел в коментарите и да хареса 3 снимки от Instagram страницата @orbicobeautybulgaria.</p> <p>Един участник може да участва с неограничен брой коментари.</p> <p>След края на периода на играта чрез жребий ще бъде изтеглен един победител, който ще спечели<strong> 1 брой Naomi Campbell Here To Shine 30 мл</strong>. Общият брой на наградите е 1.</p> <ol> <li>Имената на победителя ще бъдат обявени в стори на Instagram профила на Orbico Beauty на&nbsp;<strong>14.03.2022</strong>&nbsp;<strong>г</strong>.</li> <li>Участникът, който е обявен за печеливш, трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение в Instagram профила на Орбико Бюти (@orbicobeautybulgaria), като му предостави трите си имена, адрес за доставка, както и телефон за контакт в&nbsp;<strong>7 дневен срок</strong>, след обявяване на имената му.</li> </ol> <p>В случай, че печелившия участник не е навършил 18 години, в срока по предходното изречение негов родител или попечител трябва да предостави на Организатора по имейл, посредством пощенска или куриерска услуга или на място в офиса на Организатора писмена декларация, съдържаща изрично одобрение за получаване на наградата от непълнолетното лице.</p> <p>Ако в този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на спечелената от участника награда (включително изискуемата декларация за одобрение на получаването на наградата, ако е приложимо), спечелилият губи правото си да я получи.</p> <ol> <li>Наградата ще бъде изпратена в срок до&nbsp;<strong>10 дни&nbsp;</strong>от получаване на данните на спечелилия участник по посочения в т.4 начин.</li> <li>Организаторът има задължение да се грижи за сигурността на личните данни на участниците, като прилага утвърдени правила и процедури за осъществяване на тази сигурност.</li> </ol> <p>С участието си в играта участникът дава съгласието си за обработка на личните му данни. Организаторът поема задължение да обработва предоставените лични данни само и единствено по повод и във връзка с участието в играта.</p> <p>Предоставените лични данни могат да бъдат предоставяни на подизпълнител, като например куриер за изпращане на награда на адреса, посочен от спечелилия участник. Събраните лични данни не се предоставят на трета страна &ndash; държава, която не е член на ЕС и ЕИП.</p> <p>Организаторът не използва системи, които вземат автоматизирани решения за участниците, включително тяхното профилиране.</p> <p>Всички лични данни, събрани в хода на играта, се съхраняват за срока на играта и за период от&nbsp;<strong>30 дни</strong>&nbsp;след края ѝ, след което ще бъдат унищожени. Личните данни на спечелилия участник се пазят за срок от&nbsp;<strong>30 дни.</strong></p> <ol> <li>Всеки участник има право по всяко време да заяви в писмен вид със съобщение, изпратено във Facebook профила на Orbico Beauty Bulgaria или Инстаграм профила @orbicobeautybulgaria отказ от по-нататъшно участие в играта.</li> <li>Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> </ol> <p>ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА</p> <ol> <li>Организаторът не носи отговорност за мобилната комуникация, чрез която участниците участват в играта.</li> <li>Организаторът не носи отговорност за изгубени или недостигнали до него коментари, лични съобщения и/или последвания на профила по т. 2 по вина на Интернет доставчиците, както и за компютърните настройки и начина на тяхната конфигурация, както и за настройките на Интернет доставчиците.</li> <li>В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи условията за участие в играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.</li> <li>При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от по-нататъшно участие в същата.</li> </ol> <p>ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ</p> <ol> <li>Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.</li> <li>С участието си в играта всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, декларира, че отговаря на условията за участие, както и доброволно дава съгласието си за обработване на личните му данни от Организатора за целите на организираната игра.</li> <li>Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на&nbsp;сайта на Orbico Beauty Bulgaria https://beautyoutlet.bg/blog.&nbsp;Промените не засягат правата на лицата, които вече са взели участие в играта.</li> </ol>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки